เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

งานสัมมนาให้ความรู้สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy Implementation

04/03/20

เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงภายใน 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลกระทบโดยต่อในธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำนักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันกวดวิชา สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้า โรงพยาบาล คลินิค สถาบันเสริมความงาม ธุรกิจลีซซิ่ง หรือธุรกิจใดที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านจะมีความเสี่ยงโดยตรงจากการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ การนำข้อมูลไปใช้ การเปิดเผยข้อมูล การลบหรือทำลายข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยมีบทลงโทษทางกฏหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง เป็นต้น

ทางบริษัท เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “DATA PRIVACY IMPLEMENTATION” - In-depth knowledge and solutions for the Thai Data Privacy Act ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00น. – 15:30น. ให้แก่บริษัทกลุ่มธุรกิจ SME และกลุ่มอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทและองค์กรของท่าน โดยการสัมมนาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงสาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มากขึ้น ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อร่วมกับแบ่งปันประสบการณ์และปัญหาที่พบของแต่ละองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมไปถึงแนะนำเครื่องมือและแนวทางการจัดการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน https://bit.ly/36B0XVS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
 คุณพิมล +6681 892 2665 bd@asiadatadestruction.com
 คุณนภา +6692 490 4400 gm@asiadatadestruction.com
 คุณอังสุมา +02 635 1956 marketing@asiadatadestruction.com

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ทีมตรวจสอบความเสี่ยงภายในองค์กร / ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้าในองค์กร

Speakers

กำหนดการและวิทยากร 

09:00 – 09:30 Registration

09:30 - 09:45 Welcome & Introductions by Mr. Wiphak Trakanrungsi, Chief Technology Officer, Ananda Development Public Company Limited

09:45 - 10:45 Session 1: Knowledge of PDPA Khun Charukris Ruangsuwan, Cyber Security Operation Sector Ministry of Defence

10:45 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 12:00 Session 2: Best practices in data privacy Khun Wisut Kaewthong, IT Segment Manager / SEAP Technical Approver from SGS

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 - 14:00 Session 3: How to manage your database. Solutions & Tools to collect and dispose of data - Medhawin Kitikun Ph.D. Google for Education & Google for Business Mr. Khwunchai Prachuabklang, Senior Cybersecurity Consultant Google for Business

14:00 - 15:00 - Mr. Quang Cao, Regional Manager from Blancco
- Mr. Laurent Landie, Managing Director from Asia data Destruction

15:00 - 15:30 Session 4: Discussion & Technical Clinique with the speakers (Upon request) 

Open Hours

9.00-15.30 น.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.