เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

Ananda
UrbanTech

มุ่งมั่นพัฒนาการใช้ชีวิตของคนเมือง

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลแห่งอนาคต จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นมาปรับใช้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง

Strategy

Strategy

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะผลักดันอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ไปสู่ความเป็น UrbanTech เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองแห่งอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

Ecosystem Support

การร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวงการสตาร์ทอัพด้วยการสนับสนุน Incubators และ Accelerator ชั้นนำที่มีอยู่แล้ว เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ ไปพร้อมกับการช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนวัตกรรมนั้นๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับ Digital Ventures Accelerator โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และการลงทุนสนับสนุนการแข่งขัน Hackathon กับ Hubba ซึ่งเป็น Co-workingspace ในไทย

Ecosystem Support
Ecosystem Support
Fund of Funds

Fund of Funds

การลงทุนในกองทุน VC ทั่วโลกในตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Active LP เพื่อเข้าถึงกลุ่มสตาร์อัพระดับสากลโดยการเข้าไปทำความรู้จักพบปะสร้างความสัมพันธ์ ร่วมลงทุน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาพัฒนา และต่อยอดเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง

Fund of Funds

Corporate
Venture Capital

การลงทุนโดยตรงในบริษัท Tech Startup ที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะนำเทคโนโลยีที่ดีมาสู่ธุรกิจแกนหลักของบริษัทฯ ได้

Corporate Venture Capital