เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

Ananda
UrbanTech

มุ่งมั่นพัฒนาการใช้ชีวิตของคนเมือง

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลแห่งอนาคต จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นมาปรับใช้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง

Strategy

Strategy

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะผลักดันอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ไปสู่ความเป็น UrbanTech เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองแห่งอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

Ecosystem Support

การร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวงการสตาร์ทอัพด้วยการสนับสนุน Incubators และ Accelerator ชั้นนำที่มีอยู่แล้ว เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ ไปพร้อมกับการช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนวัตกรรมนั้นๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับ Digital Ventures Accelerator โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และการลงทุนสนับสนุนการแข่งขัน Hackathon กับ Hubba ซึ่งเป็น Co-workingspace ในไทย

Ecosystem Support
Ecosystem Support
Fund of Funds

Fund of Funds

การลงทุนในกองทุน VC ทั่วโลกในตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Active LP เพื่อเข้าถึงกลุ่มสตาร์อัพระดับสากลโดยการเข้าไปทำความรู้จักพบปะสร้างความสัมพันธ์ ร่วมลงทุน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาพัฒนา และต่อยอดเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง

Fund of Funds

Corporate
Venture Capital

การลงทุนโดยตรงในบริษัท Tech Startup ที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะนำเทคโนโลยีที่ดีมาสู่ธุรกิจแกนหลักของบริษัทฯ ได้

Corporate Venture Capital

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.